Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN CALL BILL

Datum: 1 oktober 2018

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder:

De partij die één of meerdere Call Bill-voorzieningen door middel van Call Bill laat bedienen en afrekenen

Afnemer:

Een persoon of entiteit die van een Call Bill-voorziening gebruik maakt of op wiens Call Bill-abonnement van een Call Bill-voorziening gebruik wordt gemaakt

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op al het gebruik van Call Bill 

App:

Een app voor iOS en Android die door Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van Call Bill

Call Bill: 

Een dienst van Dienstverlener die het mogelijk maakt om door middel van de App en de Website Transacties op Call Bill-voorzieningen aan te gaan en af te rekenen 

Call Bill-abonnement: 

Een abonnement voor de dienst Call Bill door registratie bij de Dienstverlener

Call Bill-voorziening: 

Een genummerde wasmachine, droger, elektriciteitsmeter, watermeter of andere faciliteit die door middel van Call Bill toegankelijk en afgerekend wordt

Call Bill-tarief:

Het door de Aanbieder vastgestelde tarief voor het gebruik van een Call Bill-voorziening per transactie, kWh of liter inclusief BTW, welk tarief van tijd tot tijd door de Aanbieder kan worden aangepast (zie artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden) 

Dienstverlener:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involtum Services B.V., gevestigd te Rotterdam, die door Aanbieder is gecontracteerd om de Call Bill-voorzieningen toegankelijk te maken en af te rekenen

Locatie:

De locatie waar de Call Bill-voorzieningen zich bevinden

Mijn omgeving:

Een persoonlijke webpagina binnen de Website, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen 

Overeenkomst:

De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van Call Bill, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer een Call Bill-voorziening gebruikt tot stand komt tussen de Afnemer  en de Dienstverlener

Privacy Statement

Het privacy statement van Dienstverlener als vermeld op de Website dat van toepassing is op de Overeenkomst en elk gebruik van de Call Bill-voorziening

Service-/storingsdienst: 

De helpdesk van de Dienstverlener, bestemd voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen aan de Call Bill-voorzieningen. De helpdesk is bereikbaar via www.call-bill.com en telefonisch via (thans) 088 – 170 7750

Transactie: 

Een transactie of een levering met betrekking tot een Call Bill-voorziening door middel van Call Bill

Transactiekosten:

De kosten van een Transactie op basis van het Call Bill-tarief

Website:

De website www.call-bill.com van Dienstverlener met daarop informatie over de dienst Call Bill, waarop men zich kan aanmelden voor een Call Bill-abonnement en die toegang geeft tot Mijn omgeving 

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

 Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst en elk gebruik van de Call Bill Voorziening. Voor het gebruik van de App zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dienstverlener houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen in de Privacy Statement zijn van overeenkomstige toepassing.

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van de Website en zal, op eerste verzoek, aan Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3 – Gebruik van Call Bill 

3.1

Voor het gebruik van Call Bill dient een potentiële Afnemer zich via de App of de Website aan te melden door middel van het registreren van onder andere naam, adresgegevens, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, Locatie en het kiezen van een wachtwoord. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste invoer van voornoemde gegevens. Na acceptatie van de Algemene Voorwaarden is de registratie voltooid.Het starten van een Transactie vindt plaats door in te loggen op Mijn omgeving van de Website of op de App en daar het juiste aansluitnummer van de Call Bill-voorziening te activeren. Na het bevestigen van de Transactie kan het nog nodig zijn om lokaal de betreffende Call Bill-voorziening, zoals een wasmachine of een droger, te starten. De afnemer is verantwoordelijk voor het starten van de juiste Transactie, de juiste Call Bill-voorziening of de juiste duur of eenheid. Ingevoerde of gestarte Transacties worden niet gerestitueerd. De inloggegevens van Afnemer voor de Call Bill-voorziening zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en gebruik van de inloggegevens voor Mijn omgeving en met eventuele overige toegangs- of PIN codes, alsmede voor verlies of gebruik van deze gegevens door derden.

3.2

Het aangemeld zijn bij Call Bill houdt niet tevens de toestemming van de Aanbieder in voor het gebruik van de Call Bill-voorzieningen op de betreffende Locatie. De Afnemer dient voor het gebruik van de Call Bill-voorzieningen de toestemming te hebben van de Aanbieder. De Dienstverlener garandeert niet de beschikbaarheid van de Call Bill voorziening. De Afnemer dient zich te houden aan de (gebruiks)aanwijzingen, richtlijnen en voorwaarden van de Aanbieder en alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving. 

3.3

Het beëindigen van een Transactie vindt ofwel automatisch plaats nadat de Call Bill-voorziening een programma heeft afgerond, de beschikbare tijd is verstreken ofwel door een beëindiging door de Aanbieder of de Afnemer. In dat laatste geval dient de Afnemer in te loggen op Mijn omgeving van de Website of op de App en daar de juiste actieve Transactie te selecteren en te beëindigen.

3.4

Na de aanmelding voor een Call Bill-voorziening stemt de Afnemer in met directe levering van Call Bill en de daarbij behorende diensten. De Afnemer doet afstand van zijn eventueel herroepingsrecht nadat de Transactie is afgerond.

 

 

Artikel 4 – Kosten

4.1

Het Call Bill-tarief kan onder meer bestaan uit een starttarief, een tarief per tijdseenheid of verbruikte kWh of liter. Bovendien kan per Transactie een minimum of juist een maximum tarief van toepassing zijn. Het Call Bill-tarief is vermeld in de App, in de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Het staat Aanbieder vrij om periodiek het Call Bill-tarief voor toekomstige Transacties te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan in de App, de Mijn omgeving van de Website of op de Locatie. Indien het Call Bill-tarief wordt verhoogd, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat het gewijzigde Call Bill-tarief in gaat.

4.2

Na het beëindigen van een Transactie worden de Transactiekosten bepaald op basis van het Call Bill-tarief en de duur van de Transactie en/of het verbruik gedurende de Transactie. Voor het bepalen van de Transactiekosten zijn de gegevens in de administratie van Dienstverlener bepalend, tenzij Afnemer onderbouwd met bewijsstukken kan aantonen dat deze gegevens onjuist zijn. Kosten voor het niet of te laat beëindigen dan wel het starten van een Transactie door derden die gebruik hebben gemaakt van het Call Bill-abonnement van Afnemer, komen voor rekening van de Afnemer. 

4.3

Het tarief voor gebruik van het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst bedraagt lokaal tarief. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer doorbelast. Bij bepaalde telefoonabonnementen of bij bellen vanuit het buitenland kunnen de kosten voor het bellen naar een lokaal nummer hoger zijn. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

4.4

Dienstverlener kan besluiten een periodieke vergoeding per Call Bill-abonnement, per factuur of per gezonden bericht te berekenen. Dienstverlener zal Afnemer per e-mail en via de Website op de hoogte stellen ten minste twee maanden voordat een dergelijke vergoeding wordt ingevoerd. In dat geval, is de Afnemer gerechtigd binnen genoemde termijn van 2 maanden de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat de periodieke vergoeding in gaat.

 

 

   

Artikel 5 – Betaling 

5.1

Transactiekosten worden ten laste van het prepaid tegoed van Afnemer gebracht. Het prepaid tegoed wordt aangehouden bij Dienstverlener. Voordat een Transactie kan worden gestart, dient de Afnemer er voor zorg te dragen dat het prepaid tegoed voldoende is om de Transactiekosten van de voorgenomen Transactie af te rekenen. Het prepaid tegoed kan worden verhoogd in de App of via de Mijn omgeving van de Website.

5.2

De Transacties zijn inzichtelijk in de App en de Mijn omgeving van de Website. Bij geconstateerde onjuistheden of klachten dient de Afnemer Dienstverlener hiervan onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging van de Transactie op de hoogte te brengen. Hierna wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de Transactiekosten. 

5.3

Indien gewenst kan de Afnemer in de App of de Mijn omgeving van de Website Dienstverlener verzoeken het uitstaande prepaid tegoed terug te storten op een door de Afnemer opgegeven bankrekening. Dienstverlener zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien er geen bedragen meer verschuldigd zijn door de Afnemer aan Dienstverlener. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om het Call Bill-abonnement van de Afnemer na uitbetaling van het uitstaande prepaid tegoed te beëindigen.  

5.4

In uitzonderingsgevallen kan Dienstverlener besluiten dat de Afnemer achteraf de verschuldigde Transactiekosten door middel van een volmacht tot automatische incasso kan voldoen. Dienstverlener brengt in dat geval periodiek alle Transactiekosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Mijn omgeving van de Website en via e-mail. Afnemer dient de factuur goed te controleren en bij geconstateerde onjuistheden of klachten Dienstverlener hiervan onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te brengen. Hierna wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de Transactiekosten en de toegezonden factuur.  Incasso vindt plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat er voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening aanwezig is. Betaling vindt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats.

Eventueel kan Dienstverlener schriftelijk besluiten dat een volmacht tot automatische incasso niet noodzakelijk is. Afnemer dient in dat geval de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Indien tijdige of volledige betaling uitblijft, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is Afnemer een rente gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer, met een minimum van EUR 250,00 per incasso. Voor zover de Afnemer een consument is, maakt de Dienstverlener aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

 De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of verrekend. 

5.5

Dienstverlener is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van Call Bill met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten,  in het geval van:

a. het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting  door Afnemer;

b. het niet nakomen van een andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Afnemer en Afnemer daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld;

c. oneigenlijk gebruik of misbruik door Afnemer van de Call Bill-voorzieningen;

d. een uitbetaling van het uitstaande prepaid tegoed door Dienstverlener na een verzoek hiertoe van de Afnemer;

e. surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of  een aanvraag daartoe met betrekking tot Afnemer;

f. beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van Afnemer;

g. onder curatele stelling of onder bewindstelling van Afnemer of overig verlies van dienst beschikkingsbevoegdheid of - bekwaamheid;

h. bedrijfsbeëindiging van Afnemer indien dit een zakelijke afnemer betreft;

i.  overlijden van Afnemer.

Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor om Call Bill of de Call Bill-voorzieningen die zij levert aan de Afnemer per direct op te zeggen of te weigeren.

   

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid voor storingen door Dienstverlener 

6.1

De Aanbieder en de Dienstverlener zullen zich naar redelijkheid inspannen om een regelmatige werking van de Call Bill-voorzieningen te realiseren en storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dienstverlener garandeert niet een storingvrij gebruik van de Call Bill-voorziening. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan Call Bill-voorzieningen direct te melden bij Aanbieder en in het geval dat de storing de App of Website betreft aan de Service-/storingsdienst.

6.2

Storingen in de toelevering van elektriciteit of water aan de Call Bill-voorzieningen, storingen aan de Call Bill-voorzieningen zelf of het niet kunnen bedienen van de Call Bill-voorzieningen door communicatiestoringen bij  (mobiele) telefoonmaatschappijen of internetproviders zijn niet voor rekening en risico van Dienstverlener.

6.3

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of kosten die Afnemer of derden lijden als gevolg van de Transactie, de Call Bill-voorziening of in geval van niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij anders bepaald in dit artikel. Slechts indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of door hen ingeschakelde derden is Dienstverlener aansprakelijk voor door de Afnemer te lijden directe en materiele schade met een beperking van EUR 250 per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend gederfde winst en gederfde omzet, alsmede voor immateriële schade is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener uit hoofde van de Overeenkomst, de Transactie, Call Bill en/of de Call Bill-voorziening is te allen tijde beperkt tot EUR 500.

 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Afnemer

7.1

De Afnemer is, behoudens dwingendrechtelijke beperkingen, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte directe schade (derhalve niet gevolgschade) van Aanbieder, Dienstverlener en/of  door Aanbieder of Dienstverlener ingeschakelde derden, ten gevolge van gebruik door Afnemer van de Call Bill-voorzieningen.

7.2

De Afnemer vrijwaart Aanbieder en Dienstverlener voor aanspraken, claims, schade en/of kosten van derden, die voortvloeit uit situaties als genoemd in lid 1 van dit artikel.

 

 

 Artikel 8 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen 

8.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

8.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen Dienstverlener, Aanbieder en Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1

Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

9.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit een Overeenkomst, de dienstverlening van Call Bill en de Algemene Voorwaarden worden exclusief beslecht door de bevoegde rechtbank te Rotterdam, dan wel – indien de Afnemer een consument is – de rechtbank waar de Afnemer zijn woonadres heeft. 

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij ons en kiest u een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.